Ruben Torres KO 7 Cristian Baez
Aug. 20, 2022

Photos: William Trillo

Luis Lopez W UD 8 Elias Diaz

Pedro Valencia W UD 8 Adrian Corona

Nelson Oliva KO 2 Eduardo Rafael Reyes

Ioannis Manouilidis W SD 4 Antonio Duarte

Anthony Salvidar W UD 4 Antonio Duarte 

Home | Main | Reports | Video | Audio | Photos | Ring Girls | P4P Top 10 | Links | Contact

Pound4Pound.com